Appeal to the Infinite Within

Curator:Xia Jifeng Artists:Yang-Tsung Fan, Ji Xin, Liu Gang, Pu Yingwei, Song Kun, Tan Yongqing, Tu Hongtao, Wang Qing, Wang Yi, Joey Xia, Xia Yu, Yu Linhan, Zhang Dejian, Zhang Ji, Zhou Li, Zhu Zhengming   Based on the theories of Immanuel Kant (1724-1804) in his Critique of Judgement, this exhibition presents large-scale paintings in order … Continue reading Appeal to the Infinite Within