The 6th ART021 Shanghai Contemporary Art Fair will be held at the Shanghai Exhibition Center from November 8th to 11th, 2018. In this Art021 Expo,  Hive Center for Contemporary will bring Chen Langmu, Gong Chenyu, Guan Yu, Ji Xin, Kong Qian, Li Wenguang, Pu Yingwei, Qi huyou, Qian Jiahua, Tan Yongqing, Xia Yu, Ye Jiang, Yu Linhan, Zhang Gong, Zeng Zhiqin, Zhou Li, and other 16 artists at the main gallery booth W23.

Please scan the QR code to follow us on WeChat :HIVEART2013